Generalforsamling 2017 – Referat

Generaiforsamling Thorshavnsgade 19.08.17 Mødereferat
Ad 1: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.
Ad 2: Valg af referent og ordstyrer
Birgitte referent.
Sara ordstyrer.
Ad 3: Siden sidst Nye beboere i nr. 14: Gunnar og Karin.
Nye beboere i nr. 25: midlertidig udlejet til 6 unge.
VELKOMMEN til alle nye på vejen! De nye er blevet særligt budt velkommen til at deltage i vejfesten også de midlertidige lejere.
Nyt telt indkøbt af ejerlauget.
Kloakvand i Birgitte og Peters kælder som følge af, at Aarsleff borede igennem kloakledningen i forbindelse med arbejdet med vandledning på Katrinebjergvej.
Striber på vejen som følge af Muncks arbejde på vejen. Se nærmere: www.Thorshavnsgade.dk for fotos m.m. fra vejfester og lign.
Ad 4: Nye forslag:
Asfalt på vejen ikke tilfredsstillende resultat efter arbejdet på vejen. Drøftelser mellem ejerlaugets bestyrelse og Munck om udbedringer. Munck har bl.a. tilbudt nyt slidlag de værst ramte steder, alternativt et bidrag på 50.000 kr. til
senere, ny asfaltering af vejen. Forhandlinger om div. løsningsforslag. Estimeret beløb for ny asfaltering: 200.000 kr.
Resultat af forhandlinger med Munck: Thorshavnsgade tilbydes reetablering mod egenbetaling på ca. 19.000 kr., dvs. ca. 800 kr. gennemsnitligt pr. husstand.
Forslaget vedtaget enstemmigt med 13 stemmer for og O imod. Fordelingsnøgle, hvor endeligt beløb beregnes ud fra husstandens vejlængde, ønskes anvendt.
Betalingstidspunkt og det præcise beløb fastlægges af bestyrelsen. Næste sommerferie foretrækkes under hensyntagen til evt. ønsker fra børnehaven og især ud fra Muncks faglige anbefalinger.
Ad 5: Regnskab Regnskabet præsenteres:
595 kr. gaver
1.800 kr. snerydning 7.250 kr. indkøb af telt
Restbeholdning: 753 kr.
Teltet kan anvendes efter aftale af folk der bor på vejen.
Ny snerydningsleverandør drøftet. Generel vurdering: billigere og bedre end tidligere leverandør.
Ad 6: Kontingent
200 kr. é konto med mulighed for opkrævning af ekstra beløb, hvis der opstår behov.
Ad 7: Valg til bestyrelsen På valg: Brian, Rasmus og Niels. Alle tre modtog genvalg med applaus!
Suppleant: Henrik H.
Ad 8: Evt. Vikingefodbold præsenteres. Alle velkomne. Dårligt udsyn til Katrinebjergvej pga. parkerede biler. Erik følger op i Fællesrådet.
Birgitte og Henrik fjerner det gamle telt.
Højhusbyggeriet fremvises for offentligheden 21. sep. kl. 17-18 mod forudgående tilmelding. Nærmere oplysninger hos Erik.
Nyt initiativ i et samarbejde mellem Bjerggården og Christianskirken: Christiansbjerg festuge, uge 38. Se:
https://www.christiansbjergfestuge.dk
Drøftelse af den Øgede trafik i området som følge af især nybyggerier i nærområdet samt udvidelsen af Skejby Sygehus. Overvejelser over trafiklys i T-krydset Paludan Muller Vej Katrinebjergvej.
BGHJ/19.08.17

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *