Generalforsamling 2018 – referat

Generalforsamling i Vejlauget, Thorshavnsgade, 25/8 2018

Referat

Husstande repræsenteret: 2, 4A, 4B, 10, 12, 14, 22, (24), “26”, 7, 9, 15A, 23.

1. Valg af ordstyrer Ordstyrer: Bent (10) Referent: Tine (10)

2. Kommentarer til og godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

3. Hvad er der sket – i forbindelse med vejlauget – i det forløbne år. Formandens beretning (Brian, 12):

 • Snerydning v/Frank (Dybkjærvej) fungerer upåklageligt. Høj service til lav pris. Både fortovet og vejen ryddes, da vi er ansvarlige for begge dele. Det er ikke incl. saltning – det skal vi selv stå for.
 • Munck Asfalt har udført udbedring af skader på slidlag (reklamationssag efter reparationer efterfølgende kommunalt gravearbejde), samt komplet slidlag på resten af vejen (hvilket husstandende selv hæfter for, som accepteret på generalforsamlingen 2017). Sagen håndteret af Bent (10), og en favorabel pris og forhold er forhandlet på plads.
  • Asfalten er officielt overdraget fredag d. 24/8. Fund:
   • ▪  “Vrid-mærker” fra biler, der har holdt stille og drejet med hjulene er pådraget asfaltenkort efter anlæggelse, og bliver ikke udbedret.
   • ▪  Bumpene føles højere, men er det ikke – der er i stedet tale om en anderledes hældning.
   • ▪  Da Munck skrabede asfalt af, gik der nogen steder hul, så der måtte bruges yderligereasfalt i hullerne. Dette er udført uden mer-beregning.
   • ▪  I forhold til det oprindeligt afgivne tilbud fra Munck fra 2016 burde der have væretindeksreguleret ift. 2018-asfaltpriser. Men idet Munck oprindeligt skulle have udført arbejdet i uge 42 i 2017, er der fra Thorshavnsgades side argumenteret for at vi ikke skal underlægges denne prisregulering. Vi har dermed fået 2017-prisen.
  • Udspecificeret regning fra Munck Asfalt omdelt på generalforsamlingen. Visse dele dækkes af kommunen (mrk. “CBA”). Det beløb, som husstandende på Thorshavnsgade skal dele er 28465,94 kr, til betaling senest 21 dage efter overdragelsesdatoen. Fordelingsnøglen er uændret. Brian (12) vil tale med vuggestuen om de kan acceptere en højere andel pga. nu højere antal brugere efter tilbygning, men kommunen ønsker ikke at gå ind i ændring af den eksisterende fordelingsnøgle, så det må vi selv diskutere med dem.
  • Husstandende modtager regning fra vejlauget snarest, til betaling inden 15/9 2018
 • Der er modtaget henvendelse fra nr. 8, som ønsker udmeldelse af vejlauget. Udførelsen af defælles praktiske opgaver omkring vejen (eksempelvis snerydning også for de der ikke magter at rydde fortov og vejareal selv) er afhængige af et demokratisk fællesskab, ellers bliver logistikken problematisk.Beretning fra formanden for Christiansbjerg Grundejerforening (Erik, 15A).

• Ny lokalplan for Christiansbjerg vedtaget i 2017, foranlediget bl.a. af Aarhus Universitet, som

har købt grunde i området omkring Defco-fabrikken (som har ønsket udflytning). Områdets anvendelse beskrives som “varieret udbud af boligtyper, blandet bolig og erhverv, til offentlig såvel som privat forskning, m.m.m.”

1/4

page1image65539648
page1image65538112
page1image65536768
 • Der er opført 2 højhuse samt et mindre etagebyggeri på hjørnet af Katrinebjergvej og Møllevangsallé. De rummer tilsammen 272 ungdomsboliger. I parkeringskælderen herunder er der plads til 200 biler. Pladserne i parkeringskælderen lejes af beboerne, og er altså ikke gratis.
 • Næste etape af boligbyggeri i området er en etagebygning med 118 ungdomsboliger. Projektet er udskudt til 2020.
 • Supercykelstien: Etapen fra Katrinebjergvej til Fuglebakkevej er under anlæggelse. Det oprettes som “2-vejs ensrettet” cykelgade (hvor bilerne er gæst og holder sig bag cyklisterne), og det er ulovligt at parkere her. Det bliver kun muligt for trafik at svinge til højre, idet der anlægges midterrabat. Dog undtaget 2 steder, bl.a. ved Rema1000. Strækket Stockholmsgade- Katrinebjergvej ændres ikke væsentligt da her ikke er plads til en midterrabat, men strækningen udlægges som 40km-zone med bump. Viadukten under Ringvejen er ved at få sit sving “rettet ud”.
 • På grunden der tidligere husede Bowling Nord er Journalisthøjskolen ved at bygge nye lokaler. Heroverfor opføres ungdomsboliger.
 • På Jens Baggesensvej skal bygges to højhuse på hver 18 etager. Ellers er der planlagt karréer i området med 5-6 etager.
 • Storcenter Nord ønsker at udvide.
 • I området etableres gå/cykelgade uden gennemkørsel (med trapper).
 • Grundejerforeningen og Christiansbjergs Fællesråd diskuterer trafikken i området medkommunen, Vej & Teknik.
  Det diskuteres hvorvidt man kunne opfordre til at fx reducere eller fjerne lejebeløbet for de nybyggede højhuses p-kælder-pladser, for at undgå de mange parkerede biler langs Katrinebjergvej og omkringliggende veje, særligt set i lyset af den nye supercykelstis påvirkning af parkeringsforholdene på Møllevangsallé. Visse bilister tager allerede fast parkering på Thorshavnsgade. Henrik (2) har en forespørgsel inde hos kommunen netop nu, angående hvordan man skal forholde sig til udkørsel fra Thorshavnsgade, hvilket tit er svært. Det diskuteres om man kunne opfordre til at Katrinebjergvej trafikmæssigt ændres til noget i stil med den nye Brendstrupvej.4. Indkomne forslag – Nyt asfalt.
  Bent (10): I forbindelse med det nyetablerede slidlag på vejen er Munck Asfalt adspurgt om et tilbud på udskiftning af fortovene (a la Myggenæsvej), og som et alternativ, udskiftning af asfalten på fortovene.
 • Prisen på fjernelse af den eksisterende asfalt langs fortovsfliserne er ca. 275kr pr. løbende meter, plus ca. 480kr pr. “løft” (skæring). Det vil sige, hvis en husstand ønsker udskiftning, men naboerne til begge sider ikke ønsker udskiftning, hæfter denne husstand for ekstra 2 løft. Der sendes en rundspørge rundt for at afklare interessen for udskiftning af asfalt.
 • Der var ingen rabatfordele ved at få asfalten udskiftet på samme tid som slidlaget blev etableret, idet det er helt andre maskiner, der bruges. Derfor blev emnet udskudt til generalforsamlingen.
 • Munck Asfalt understreger at der ikke gives garanti for fortovsfliserne i processen – de kan knække, og blive skubbet rundt idet asfalten fjernes omkring dem. Det er normalt ikke en procedure de anbefaler.
 • Diskussionen om bordet afspejlede dog en holdning om, at fortovene i forvejen ikke er for gode, og at denne procedure muligvis vil forlænge dets overordnede levetid, inden vi ser os nødsaget til at udskifte det helt. Til orientering, er fortovene på Myggenæsvej udskiftet efter et påbud fra kommunen, som man gætter på er foranlediget af en klage.
 • Udskiftning af fortovene vil kræve at nogle af kantstenene, som er sunket, hæves et stykke op over vejens asfalt. Det er især relevant for fortovene der vender mod Ringvejen (de ulige numre). Proceduren kræver at der skæres en 10cm bort af asfalt væk langs fortovet, som efterfølgende lappes – dvs vi får en “grim” vej igen. Desuden vil det resultere i højereliggende

2/4

page2image65618112

fortove – som dermed også ligger højere end matriklernes indkørsler (se visse indkørsler på

Myggenæsvej). Højdeforskellen kan muligvis udlignes ved at rette fortovene op.

 • Tilbudet på udskiftning af fortovene og udskiftning af kantstenene lyder på 766.893,75kr (underforudsætning af at vejens asfalt kan bibeholdes!).
 • Fortovene på Thorshavnsgade holder heller ikke evigt, og det er en stor udskrivning. Et udpluk af diskussionen i forsamlingen:
  • Hanne (26): I forbindelse med et salg af et Thorshavnsgadehus bør sælger gøre køberopmærksom på, at der er en udgift på vej her. Fortove er ikke med i tilstandsrapporten, mendet kan komme som en ubehagelig overraskelse for tilflytteren.
  • Birgitte (2): En fælles opsparing over de næste år kunne måske være en bedre løsning?▪ Bent (10): Det vil dog kræve en ændring af vejlauget til en grundejerforening med betalingspligt.
  • Rikke (12): Man kunne forestille sig en vis frist fra påbudet til udførelsen af arbejder, samt evt. favorable lånemuligheder via kommunen, da en udskrivning på ca 30.000 ikke kan forventes at være noget en familie pludselig kan rumme.
  • Tine (10): Kan man sætte en seneste-dato for, hvornår vi på Thorshavnsgade forestiller os at udskifte fortovene, så hver enkelt privat kan spare op i eget tempo?
   ▪ Brian (12): Det kan blive svært, idet det afhænger af vejr, tung trafik og skader. Desudener det formentlig noget vi selv styrer, med mindre der kommer klager.5. Godkendelse af regnskabet – (Udleveres på dagen)
   Regnskabet dækker drift. Asfalt-slidlaget er ikke med i regnskabet.
 • Der er kommet få indbetalinger fra sidst (der var utydelighed omkring betalingsdato, asfalt m.m.)
 • Manglende kontingenter for 2017-2018 (200kr) indbetales sammen med kontingent for næste år.6. Kontingent
  Pga. den billige snerydning, selv efter denne vinter med stort behov, ses det ikke nødvendigt at hæve kontingentet – tvært imod.
 • Kontingentet for 2018-2019 aftales til 100kr.
 • Betaling hurtigst muligt efter at regningen modtages i postkassen.
 • Samtidig opkræves betaling for asfalt med betalingsdato så vejlauget kan nå at betale MunckAsfalt rettidigt. Betalingsdatoen på regningen bedes respekteret.7. Valg af vejudvalg og suppleant a. På valg er Bent
 • Bent (10) genvalgt
 • Anders (7) valgt ind som suppleant8. Eventuelt
  • Gunnar (14): Ønsker medlemsliste med navne på thorshavnsgade.dk◦ Birgitte (2) samler navne og sammensætter en liste.
  • Birgitte (2): Spørgsmål om ungdomsboligerne (de gule mod Katrinebjergvej) fortsat erforbeholdt studerende? Ingen ved noget, men samme vicevært som tidligere er observeret omkring ejendommen. Der opleves stigende gener fra ejendommen, hvis beboere bl.a. har antastet unge fra Thorshavnsgade.
  • Ove (26): OBS at skraldespande skal væk fra fortovet når de er tømt, så man kan komme forbi, og der fx kan ryddes sne.

3/4

page3image65619648
page3image65619840
page3image65620032
page3image65620224
 • Hanne (26): Vigtigt nyt fra vejen – hvordan kan vi sørge for at alle der ønsker får besked? Eksempelvis at Gunner (24) er død og grunden nybygges ved Rasmus og Sarah (4B), at Preben (tidl. 6) er død, og at vejlauget har sørget for en krans fra vejen, at Thomas og Happy er midlertidigt flyttet til Norge, men kommer hjem snart?
  ◦ Ingen gode løsninger, men det opfordres til at man lægger en seddel rundt i postkasserneved vigtige hændelser med ens nærmeste naboer, så alle ved besked. Man kan evt. rette henvendelse til vejlauget og informere: “Der er sørget for…”, “Jeg lægger en seddel rundt om…” Det er en fælles opgave at informere vejen.
 • Tine (10) + Rikke (12): “Nabohjælp” ordningen – hvad skete der med det forslag? Ikke så meget, da det kræver at husstandende faktisk går ind og melder sig til. Det er til gengæld ikke svært:
  ◦ Gå på nabohjælp.dk og opret en profil◦ Vent en uges tid på bekræftelseskode via sneglepost (sikkerhed for at det er dig der opretter) ◦ Inviter dine naboer. Der vedlægges nabo-postkort med referatet.Tak for god ro og orden.

4/4