Generalforsamling 2019 – referat

Generalforsamling i Thorshavnsgades vejlaug 17/8 2019

Til stede: 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15A, 20, 22, 23, 24, ”26”

1. Valg af ordstyrer

Ordstyrer: Sarah (24) Referent: Tine (10)

2. Kommentarer til og godkendelse af dagsordenen.

Godkendt uden kommentarer.

3. Hvad er der sket – i forbindelse med vejlauget – i det forløbne år

Ved Brian (Nr. 12)
Nyt asfalt/slidlag i begyndelsen af sidste år: Har fungeret fint, Bent (Nr. 10) har styret med hård hånd. Snerydning: Frank fra Dybkjærvej rydder, det virker fint og vi tager et år mere.

4. Indkomne forslag:

Orientering om kloakker, Niels (Nr 22):
Efter kraftigt regnskyl opstod et hul i vejen ved kloakken ud for nr. 22. Kontakt til kommunen og

deres efterfølgende videoundersøgelse viste huller, som kommunen mente var fra rotter. I den forbindelse gav kommunen udtryk for, at det kunne resultere i at vejen blev pålagt en videoundersøgelse af samtlige kloakker.

Da der blev gravet op viste det sig imidlertid at vandlåsen var væk i bunden ved de gamle fjernvarmerør (er muligvis banket for hårdt sammen efter nye fjernvarmerør og ny-asfaltering blev etableret). Med kraftige regnskyl var underlaget skyllet væk, og deraf var sammensynkningen opstået. Den involverede kloakmester så ingen tegn på rotter.

Der er formentlig tale om sjusk under de forskellige vejarbejder, men ansvaret er svært at placere. Tilfældet ved nr. 22 er nu udbedret, og nr. 22’s eget forsikringsselskab (forsikring med dækning for skjulte rør) har accepteret at betale for dette.

Det er uvist hvorvidt kommunen fortsat vil insistere på en undersøgelse af vejens kloakker, og hvem der i givet fald skal betale for undersøgelsen. Den involverede kloakmester har givet udtryk for at såfremt kommunen ønsker at undersøge vejens øvrige kloakker er det kutyme at udgifter til selve undersøgelsen afholdes af kommunen. Udbedring af skader der findes ved en sådan undersøgelse afholdes af husejeren(s forsikringsselskab). Hermed en opfordring til at alle sørger for at deres forsikring er tilstrækkelig.

  • Opfordring til at alle med kloakriste ud for matriklen holder øje med om der er fri passage i risten.
  • Gunnar (Nr 14) foreslår at vi overvejer fælles at få slamsuget alle kloakkerne på vejen, da det er billigere at tage det hele på én gang – og billigere at tage i opløbet frem for ved skader.
  • Bestyrelsen indhenter tilbud på slamsugning af hele vejens kloakker i ét.Nyt fortov, Rasmus (Nr 24):
    Kommunen har i forbindelse med en konkret sag mundtligt oplyst at Thorshavnsgade kan forventes at blive pålagt at forny fortovet snarest, da der er mange skader, huller og uacceptable højdeforskelle. Dette dog ikke sket endnu. For at være på forkant er der forespurgt på Myggenæsvej hvor meget de har givet for deres nye fortov:

• Prisen for Myggenæsvejs fortov lyder på på 517.000+moms (dvs. godt 30.000 kr. pr. husstand).

page1image65661056
page1image65661248
page1image65661440

• Thorshavnsgade: Da vi har vuggestuen, kollegiet og børnehaven reduceres vores beløb pr. husstand betragteligt: Pr. husstand rundt regnet: 12.000-18.000 som egenbetaling, efter fordelingsnøglen fra kommunen.

Udkørsel Katrinebjergvej, Henrik (Nr 2):
Henrik (Nr. 2) arbejder for en forbedring af oversigtsforholdene på Katrinebjergvej, samt at få

hastigheden sat en smule ned. Erik (Nr. 15A), Rasmus (Nr. 24), Bent (Nr. 10), Brian (Nr. 12), samt repræsentanter for Dybkjærvej og Myggenæsvej, deltog i et ”kaffemøde” med kommunen, som kommunen meget villigt troppede op til. Vi føler os hørt, men kommunen gør ikke yderligere før de bygherrer, der udfører projekter på Katrinebjergvej, er kendt, og kan indgå i dialog med Christiansbjerg Fællesråd og de lokale vejlaug. Det er en lang proces med både kommunen og politiet, og det kommer til at tage tid! Vi bemærker dog at vi allerede nu har fået spærreflader for at mindske ulovlig parkering. Vi ønskede 15m spærreflader, men det er blevet nægtet af politiet, da der kun står 10m i loven. Der arbejdes nu på 40km/t hastighedszone og bump på Katrinebjergvej.

Der var fuldopbakning for projektet fra generalforsamlingen, markeret ved håndsoprækning. Der blev fremlagt udprint af den seneste mail i korrespondencen mellem Henrik (Nr. 2) og kommunen. Alle interesserede er velkomne til at rette henvendelse til Henrik (Nr. 2) og komme på mailinglisten enten i CC eller BCC (skjult adresse).

5. Godkendelse af regnskabet

Regnskabet fremlagt v/ Brian (Nr. 12)
Revision: Sarah (Nr. 24)
(Indsat herunder, som udleveret på generalforsamlingen)

Thorshavnsgades Vejlaug Regnskab 1/7 2018 – 30/6 2019

page2image65929408

Indtægter:

Kassebeholdningen den 1.7.2018 Kontingent 2018-2019 + Nyt asfalt

I alt

Udgifter:

Nyt asfalt Gaver Snerydning

-1787,00 34965,91

33178,91

28465,94 761,95 900,00

I alt
Balance: (33178,91-30127,89)
Dato: 12/8-19 Kasserer: Brian Hansen Dato: 13/8-19 Revisor: Sarah Zakarias

=

30127,89
3051,02 (Bankbeholdning)

Sidste års underskud skyldes manglende kontingentindbetaling. Det er der rettet op på sidenhen. I år er der indbetalt for ny asfalt samt et beskedent kontingent. Udgifter har været til asfalt, nogle få gaver og billig snerydning.

Regnskabet godkendes med følgende kommentar:
• Hjemmesiden (http://www.thorshavnsgade.dk) opdateres med gave-udløsende begivenheder.

6. Kontingent:

Der fastsættes kontingent på 0 kr. for 2019-20 idet bankbeholdningen er på godt 3000 kr. Det bliver for besværligt med den megen administration der ligger i små-indkrævning. Derfor indkræves et større beløb (3-400kr) næste år i stedet. Dette accepteres.

7. Valg af vejudvalg og suppleant:
a. På valg er Niels, Rasmus, Henrik og Brian

Alle genvalgt. Ingen nye stillede op. Bestyrelsen fortsætter dermed uden ændringer.

8. Evt:

Gunnar (Nr 14): Tilbud om prompte at lade lidt skarpt gå rundt. Dette accepteres 🙂

Henrik (Nr. 6): Efter fjernvarmeetablering har der været problemer med at fortovet er sunket lidt, og der har været skudt hul i en brønd på matriklen nr. 6, så der har været problemer med rotter. Ansvaret er accepteret af kommunen, men skaderne ikke udbedret endnu. Opfordring til at holde øje med de områder, der har været udført arbejde nedenunder – skulle der være andre steder, der er opstået lignende problemer, skal det udbedres af kommunen snarest.

Birgitte (Nr. 3): Diskussionsoplæg om cykelstien på Møllevangsallé: Hvad synes folk om den? For og imod, nogle tør ikke cykle der, andre gider ikke køre i bil der mere. Henrik (Nr 2) opfordrer til at man henvender sig til projektlederen på supercykelstien, som er meget imødekommende og hvor man generelt føler sig hørt.

Sarah (Nr. 24) (for festudvalget): Tidligere kutyme var at vejfesten skulle ligge lørdagen inden Aarhus festuge, men problemer med fremmøde denne dato for såvel vejlaugets bestyrelse som festudvalgets medlemmer gjorde, at man valgte at flytte datoen. Der opleves at mange flere kan denne weekend? Der er generel enighed om at generalforsamling og fest fremadrettet holdes ”midt i august” efter primært bestyrelsens ønske. Det tilstræbes derfor også at datoen meldes ud i god tid, dvs. før sommerferien. Bifald til festudvalget.